Date Submitted
2014-05-19 15:16:12
First Name
Necla
Middle Name
Last Name
Koytak
Country
Türkiye
Organization/Institution
İnsan Gelişimi ve Toplumsal Eğitim Vakfı (İGETEV)
Primary E-mail
Occupation
Pdagog- Vakfın Genel Sekreteri
Please choose the theme
4 Education
Please briefly describe your organisation
Sürdürülebilir toplumsal kalkınmaya katkı yapmak amacıyla eğitim yoluyla insan gelişimine her düzeyde güçlü destek vermek üzere çeşitli faaliyetler düzenleyen bir vakıf
Statement Title
" HER ANNE BİR OKUL": Toplumsal Gelişim için Bir Temel Eğitim Modeli
Statement (600 words limit)
“HER ANNE BİR OKUL”: SEVGİ ve ERDEM TOPLUMU İÇİN BİR TEMEL EĞİTİM MODELİ
“ İNSAN GELİŞİMİ VE TOPLUMSAL EĞİTİM VAKFI”ndan Bir İyi Uygulama Örneği :
Dünyamız güvenli ve insanca yaşanabilir olmaktan hızla uzaklaşıyor !
Sebep, insanoğlunun güç ve refah arayışına kilitlenen ölçüsüzce bencil davranışları
Bugün yaşanan insanlık sorunlarının kökeninde yatan şey , sevgi, adalet, hakkaniyet v.b. duygulardan ve bireyi yapabilir kılan temel kişilik özelliklerinden yoksunluğun, edilgenliğin giderek yaygınlaşmasıdır.
Peki değişim mümkün mü ? Biz diyoruz ki Elbette mümkün !

Şöyle ki, İnsanın zihin ve duygu dünyası ile davranışlarını belirli amaçlar yönünde düzenleme ve denetlemede öne çıkan temel toplumsal faaliyetlerden birisi siyaset diğeri ise eğitimdir.
Siyaset şartlandırma, dayatma, kamusal düzenleme, kısaca dış denetim yoluyla yapar bunu. Eğitim ise davranışları, bilgilendirme, bilinçlendirme, içsel yapılandırma ve içsel dinamiklerle kapasiteleri harekete geçirme yoluyla değiştirir.

Toplumda sevginin ve adaletin kuşatıcılığı kurumsal düzenleme ve pratiklerle yani siyasetle sağlanamaz. Bu ancak söz konusu davranış nitelikleri üzerine kurulmuş şahsiyete sahip öznelerle gerçekleştirilebilir.

O halde, siyasetten daha etkili bir yolla ve köklü ve kalıcı bir değişim yaratmak, toplumda SEVGİYİ, ERDEMİ ve ADALETİ egemen kılmak için öncelikli eylem alanımız eğitim olmalı.

Gerçek şu ki, toplumun geleceği onu kuracak öznelerin, çocukların şahsiyet ve karakter özellikleriyle yani temel davranış yapılarıyla belirlenecek.
Dolayısıyla geleceğin inşasına öznenin inşası düzeyinden başlamalıyız. Bu da ancak eğitimle olur !
B. Russel’ın ifadesiyle söyleyecek olursak: “eğitim yeni bir toplumun anahtarıdır”
Kısacası biz değişim için eğitim diyoruz.
Peki hangi eğitim ? Dinamik eğitim anlayışıyla bu sorunun cevabı için şu gerçeklere bakalım:
1) Yaşanan insanlık sorunlarının niteliği gösteriyor ki öncelikli ihtiyacımız sevgi , adalet ve insanın diğer çok yönlü potansiyellerinin geliştirilmesidir.

2) Sevgi, adalet, içsel özgürlük ve irade dahil insanın tüm diğer potansiyellerinin gelişmesi ancak sevginin sağladığı özgüvene bağlıdır.

3) Dünyaya gelen her insan için SEVGİ’nin ilk kaynağı ise annedir,

4) Toplumsal gelişim ile insan gelişimi arasında dinamik bir bağ vardır. Bireylerin gelişimlerinin niteliği toplumsal gelişim düzeyini etkiler.

5) İnsanın beyin ve zihin gelişiminin 2/3 lik bölümü 0-4 yaş döneminde tamamlanır.

6) Şahsiyet, karakter, benlik yapısı gibi temel davranış yapılarının gelişimi 2/3 oranında ilk çocukluk (0-6 yaş) döneminde gerçekleşir.

7) İnsanın hayat boyunca davranışlarına yön verirken mutluluğun, başarının ve ahlaki benliğin de temelini oluşturan, özgüven, sevgi, sevecenlik, sorumluluk, adalet, özdenetim, merak, azim, şevk, sabır,sebat v.b. insanı yapabilir kılan sağlıklı, güçlü ve erdemli kişilik özellikleri, yani duygusal zeka, büyük ölçüde erken gelişim dönemindeki etkileşimlerin eseridir ki temelinde sevgiye dayalı, bilinçli ve tutarlı ebeveyn veya bakıcı tutumları yer alır.

8) 0-6 yaş dönemindeki eğitim eksikliğinin veya yanlışlığının zihin gelişiminde veya ruh sağlığında yol açtığı yetersizlik veya örselenmenin telafisi neredeyse imkansızdır.

9) Bu nedenledir ki “toplumsal değişim” konusunun uzmanları diyor ki: “elbirliğiyle gerçekleştirilecek köklü ve kalıcı bir sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel değişim için en elverişli başlangıç noktası “Erken Çocukluk Eğitimidir”

10) Erken çocukluk gelişimine toplum düzeyinde verilen bilinçli destek, sürdürülebilir toplumsal gelişme için en etkili ve en kapsamlı erken müdahale çalışmalarının başında gelir.

11) Erken çocukluk dönemindeki hızlı gelişimi yönlendiren temel etkileşimsel süreçlerde birincil ve bilinçli özne annedir.

12) Toplumsal düzeyde temel bir eğitim programıyla eğitilmiş kadın (anne) aracılığıyla erken çocukluk gelişimine verilecek doğrudan destek en etkili ve güçlü çok yönlü gelişim desteğidir.

13) İlk çocukluk döneminde etkili gelişim desteğinin yaygın olduğu toplumlarda çocukların okul başarıları yükselir, çocuk suçluluğu azalır, göç ve yoksulluk sorunlarının çözümü kolaylaşır toplumsal ölçekte koruyucu ruh sağlığı hizmeti verilmiş olur.

14) Gerekli eğitimi almış kadın eliyle yetişen toplumda aile içi şiddet, cinsiyet, milliyet, etnik ve benzeri ayrımcı davranışlar önlenmiş; otoriteryen davranış kalıplarının, otonom ve demokratik davranış örüntüsü yönünde değişmesi sağlanmış olur.

15) Sağlıklı, mutlu, başarılı ve erdemli çocuklar ancak sağlıklı, mutlu ve etkili ailelerde yetişir.

16) “Genel Sistem Teorisi” gereğince, “ailede bir kişinin değişmesi aileyi, ailelerin değişmesi toplumu değiştirir. “

17) O halde, toplumda çok yönlü ve güçlü bir gelişim ve değişim sağlamak üzere

18) sağlıklı, mutlu ve etkili ailelerin kurulması ve sürdürülmesinde,

19) arzulanan yönde yeni bir çocuk yetiştirme sistemi yapılandırmada, bu çerçevede eğitim almış kadının rolü tartışılmaz önemi haizdir.

Böylesine geniş etki alanına sahip olduğu ve çocuklara verdiği sevgiye dayalı gelişim desteği ve eğitimle geleceği şekillendirme gücünü elinde tuttuğu için “Her Anne Bir Okul” diyoruz ve bu noktadan hareketle eğitimli kadın eliyle:
Toplumsal gelişim ile insan gelişimi arasındaki dinamik bağdan yola çıkarak, SEVGİ VE ERDEM TOPLUMUNU insan gelişimi temelinde yapılandırmak üzere, genç kız ve kadınlara gereken güçlü zihinsel, duygusal ve davranışsal formasyonu kazandıracak çok yönlü ve kapsamlı bir eğitim programı çerçevesinde eğitimler veriyoruz.

Eğitim programı şu başlıklar altında ayrıntılandırılan sistemli bilgiler çerçevesinde yapılandırılmıştır: 1-Kendini bilme ve insanı anlama, 2-Duyguların yönetimi 3-Sevgi ve erdem odaklı davranış 4-Kişilik gelişimi 5-Şahsiyet Terbiyesi 6- Çocuk ve Gençlik psikolojisi ve Eğitimi 7-Ruh Sağlığı 8- Kişilerarası İletişim sanatı 9-İnsan İlişkileri 10- Kültürel, siyasal, ekonomik ve ekolojik yönleriyle yaşadığımız dünya 11-Kadın Bilinci ve Özgür Müzakere Yeteneklerinin Geliştirilmesi 12- Problem önleme ve çözme yetenekleri 13-Dünyaya Dönüştürücü katkıda bulunma Motivasyonu 13-Girişimcilik 14-Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Hizmet Motivasyonu 15-Örgütsel Çalışma 16-Siyasal Bilinç ve Siyasal Katılım.

26 yıldan bu yana, sevgi dolu, erdemli, mutlu ve başarılı nesiller yetiştirmek için “kişi kendinde olmayanı veremez” ilkesi doğrultusunda “Her Anne Bir Okul” eğitimi alan 25 000 genç kız ve kadın, SEVGİ VE ERDEME dayalı, adil, güvenli ve daha insanca bir dünya kurma hayalini “Dünyayı değiştirmek istiyorsan değişimi kendinden başlat !” düsturu ile hayata geçirme çabasını sürdürmekte ve bu hayali tüm dünya kadınlarıyla paylaşma heyecanını çevrelerine taşımaktalar.
Eğitim Uzm. Necla Koytak
Genel Sekreter
İNSAN GELİŞİMİ VE TOPLUMSAL EĞİTİM VAKFI (İGETEV)